Tehniska tulkodana angiu valoda

Angïu valoda jau ir iepazîstinâta ar zinâtnes pasauli. Lielâkajâ daïâ Polijas zinâtnisko þurnâlu, pçtîjumu rezultâtu un grâmatas papildus oriìinâlam ir arî angïu valodas versija. Tâ ir lieliska vieta tulkotâjiem, kuru profesija ðajos gados aizstâvçja ïoti labi.

Lai gan tulkojumi ir vienkârðâki (tiem nav vajadzîgs darbs laika spiedienâ, jau mutiski tulkojumi (piemçram, sinhronâ tulkoðana zinâtnisku diskusiju laikâ ir vairâk absorbçjoði. Rezultâtâ tulkotâjam ir jâdodas uz vietas un konkrçtâ brîþa iespçjâm. Tâ kïûdas dçï ðeit neuzrâda dzîvokli, tas nav tikai vârds par aizmirsto kustîbu avota valodâ.

Lingvisti ar vienu balsi saka, ka tulkotâjs jo îpaði vçlas no tulka daudz priekðrocîbu. Nepietiek tikai valodas apgûðanai, pat perfekta. Pievienojiet koncentrâciju, izturîbu pret bailçm un uzticamîbu. Zinâtnisko tulkojumu gadîjumâ ir arî zinâðanas par konkrçtâs nozares terminoloìiju. Rezultâtâ slimîbu aprakstu tulkoðana, procentu likmes bijuðajâ Româ vai spçkâ esoðajâ lomâ tiek savâkta ar zinâmu laiku gan avota, gan mçría stilâ.

Zinâtnes jomâ visbieþâk ir redzami rakstiski tulkojumi (mâcîbu grâmatas un grâmatas. Svarîgs tulkoðanas veids ir arî tulkoðana (konferences, zinâtniskâs lekcijas. Pçdçjâ gadîjumâ parasti tiek piedâvâts sinhronais tulkojums. Tulkotâjs uzklausa komentârus oriìinâlajâ stilâ, bet ðodien to saprot.

Secîga tulkoðana ir nopietnâka forma. Runâtâjs nepârtrauc savu runu. Paðreizçjâ periodâ norâdiet, kas nav, un rada piezîmes. Tikai pçc runas pabeigðanas viòð aizòem savu biznesu. Svarîgi, ka no avota piezîmçm viòð izvçlas svarîgâkos elementus un ievieto tos mçría stilâ. Tâpçc ir nepiecieðams tulkoðanas veids. Galu galâ tas prasa perfektu valodu apguvi un ðo patiesîbu, rûpîgumu un analîtiskâs domâðanas mâkslu. Svarîga ir un ir diktçðana. & Nbsp; Personai, kas veic tulkojumu, ir jârunâ viegli un jâbût nepârprotamai saòçmçjiem.

Daþi ir mierîgi. Vienlaicîgai un secîgai tulkoðanai ir nepiecieðamas daudzas predispozîcijas, tâpçc ne visas no tâm ir jârisina.