Putekiu nooemdanas cikloni

Pieòemot rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ir daþi ðâda veida putekïu savâcçji. Pirmais rûpniecisko putekïu savâcçju veids ir norçíinu kameras. Ir pçdçjie gravitâcijas putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas, kas atrodas tâdâ putekïu savâcçjâ vietâ, smaguma ietekmç, nokrît uz vienu putekïu savâcçja dibenu, un attîrîta gâze, kas ir patîkamâka, ir viegli izplûst no ðâda putekïu savâcçja augðpuses. Ðâda veida putekïu savâcçju svarîga vçrtîba ir putekïu noòemðanas ceïð karstiem putekïiem.

https://rev-mind-plus.eu/lv/Revitalum Mind Plus - Efektīvs veids, kā ātri mācīties un atbrīvoties no stresa!

Vçl viens ekonomisko putekïu savâcçju veids ir inerces kolektori. Viòi atklâjas, ka ðâdi çdieni ir vienkârði râmî un ir ïoti vienkârðoti. Jums vienmçr vajadzçtu domât par to, ka to efektivitâte nav izòçmuma. Jo tie nedarbojas lielâkâs raþoðanas iekârtâs.Filtrçðanas kolektori ir vçl viens veids. Filtru putekïu savâcçji ðajâ vingrinâjuma darbâ, ka piesâròotâ gâze tiek pârnesta caur piemçrotiem audumiem. Ðâdâ veidâ uz auduma ir piemaisîjumi, un attîrîtâ gâze turpinâs. Ðâdiem putekïu savâcçjiem raksturîga liela efektivitâte. Tâpçc viòi pulcçjas augstâkâs raþoðanas veikalos.Jâatzîmç, ka putekïu nosûkðana ir neizbçgama katrâ darbnîcâ, kur tiek atbrîvots gaisa piesâròojums. Vienmçr ir vçrts rûpçties par to, ka ðâdi ekonomiskie putekïu savâcçji ir ïoti daudz, un mums ir jâpielâgo mûsu putekïu savâcçjs uzòçmçjdarbîbas stilam. Tâpçc ir jâizlasa ðâdu putekïu savâcçju labie parametri, lai beidzot varçtu izlemt, cik tâlu viòiem vajadzçtu izlemt. Putekïu savâcçju veidi galvenokârt ir tîrîðanas efektivitâte. Tâdçjâdi ðie putekïu savâcçji, kas ir nedaudz dârgâki ar stabilitâti, bûs daudz efektîvâki. Abi uzòçmuma rûpnieciskie putekïu savâcçji ir svarîgi. Ir vçrts no pârbaudîtiem uzòçmumiem, kas pieòem labus atzinumus. Mçs nebûsim vîluðies ar paðreizçjo tehnoloìiju, iegâdâjoties rûpniecisko putekïu savâcçju.