Pelcka cilvcka tarpu zona

Finanðu ministrija virzâs uz daþâdâm metodçm, lai samazinâtu pelçko zonu un izpildîtu maksâjumus. Viena no tâm bija sociâlâ kampaòa, kas veicinâja patçrçtâju pieprasîjumu pçc kvîtis pçc preces vai pakalpojuma iegâdes. Ir grûti pateikt, cik efektîva ðî cîòa bija: poïi visu periodu uzskata par vairâk pretinieku nekâ sabiedroto, tâpçc viòi ir gatavi drîzâk paust savu saòemðanu, nevis pieprasît to. Mums nav ieraduma vâkt visus dokumentus, lai mçs jebkurâ laikâ varçtu atgriezties pie tiem, ko mçs varam novçrot pat skandinâvu vidû.

Fiskâlâ kvîts ir vçl viens nevajadzîgs papîra gabals, kas traucçs mûsu kabatas. Kâpçc man ir jâglabâ kvîtis, kad tie tiek izsniegti uz ðâda papîra un tâdâ tintç, ka pçc divâm nedçïâm jûs nevarat redzçt, kas sâkotnçji uz tiem rakstîts?Var bût ðaubas par ðâda veida darbîbas efektivitâti, bet ministrija nâca klajâ ar ideju, kas jau ðâvusi poïu bûtîbâ, proti, loterijas biïeti. Pçc tam, kad iegâdâjies minimâlo PLN 10 un iegâdâjâties èeku no novitus hd e printera, visi varçja reìistrçties interneta kartç un saglabât iemaksu automaðînu loterijâ. Loterijas uzvarçtâjs, protams, bija publiskâ televîzija.Es domâju, ka ðâdi uzdevumi padara daudz vairâk jçgas, nekâ atkârtojot garlaicîbai "òemiet fiskâlu kvîti, neïaujiet man nozagt no jums". Poïi nepatîk, kad viòi tiek mâcîti - tas, iespçjams, ir mûsu stila visredzamâkâ kvalitâte. Krampju metode mums nav precîzi - komunistiskâs padomes uzzinâja, vai, òemot vçrâ represijas, opozîcija nav izkliedçjusi, bet konsolidçjusi un noveda pie galîgâs uzvaras. Lai nodroðinâtu labâku spçku, par burkâniem, piemçram, iespçju laimçt automaðînu, ir jâmaksâ.Tad viòð piedzîvoja citu âdu, iepçrkoties lielveikalâ es saòçmu karti, kas ïauj izmantot punktus par jebkuru nopirkto produktu. Tad punktus varçtu apmainît pret materiâlajâm balvâm. Tâpçc es mçìinâju iepirkties modernâ veikalâ, lai gan, lai nâku pie viòa, man bija jâiet cauri trîs kilometriem. Es atkâpos tikai tad, kad sapratu, ka, lai sasniegtu vçrtîgu balvu, man bûtu jâdara pirkumi ðajâ darbîbâ jau daudzus gadus. Tâdâ veidâ balvas solîjums tiek pieðíirts poïiem.