Matu modelcdana

Mans brâïameitu ïoti mîl spçlçt ar matiem, jûs varat strûkt viòai stundas, un suku viòai, tîrot viòu. Tajâ paðâ laikâ viòa ir pienâcîgi iesaistîta, ka, lai viss izskatîtos perfekti, viòa piecas reizes var uzlabot vienu pîti, katru reizi liekot uz tiem matu lokus vai ievietojot matu klipus. Viòð visvairâk vçrtç skolas brilles un rada tâs. Viòas pçdçjais radîjums bija sâkotnçjâ karaliene, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un drçbes. Sâkumâ mana mamma tangled daþâs bizîtes ar lentes tiem. Tad ðis burvîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vienu reizi. Es tâlu skatîðos pârvaldîtos matos ... un tas sâkâs. Filmu uzòemðanas laiks arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ lieliska princese. Tikai tad viòa paliek pie princesçm, kas drîz atkal mainîja savu prâtu. Ne kâ viens no pçdçjiem, tas bija gandrîz divas stundas no raþoðanas sâkuma lîdz spekulâcijai. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, bet viòas runâ tas bija mazliet kâ "nieeee, man tas nepatîk, jo es neatceros aristokrâtu, ne vairâk kâ viòas pakïautîbâ." Viòa sev jautâja jaunu frizûru, sakârtoja matus piepildîtas kokas situâcijâ. Jo, protams, kâ jau iepriekð teicâm, mums jau ir notikums, lai vadîtu viòas matus, un pçdçjais pavisam pilnîgi noritçja. Viòas mâte, no vienas puses, tika izveidota no pârçjâm un divdesmit minûtçm.

Skatît matadatu piedâvâjumu