Krakovas gramatvedis

Ja esat darbinieks, kurð nebaidâs no paðârstçðanâs, jûs varat redzçt vairâk nekâ vienu reizi pieredzçjuði ðíelto virtuves piederumu problçmu. Neuzmanîbas moments vai vienkârða formu sakritîba un aizstâvîba - mums jâtiek galâ bez ðíçlçja, krâsns vai citas nepiecieðamâs iekârtas. Tad nav pârâk daudz nepatikðanas, kamçr mçs patieðâm saucam par "zelta rokturi" vai vismaz mçs esam kâds pie rokas.

Un kas notiks, ja mçs neatbilstam iepriekð minçtajiem kritçrijiem? Vai mums vajadzçtu sagriezt rokas un raudât pâr izlijuðu pienu? Protams, ne.Çdinâðanas iekârtu serviss nâk ar palîdzîbu. Tad tâ ir vieta, kur ðajâ gadîjumâ mums ir jânodroðina (vai jâpieòem klientam kïûdaina iekârta. Pieredzçjuði, kvalificçti darbinieki profesionâli ieinteresçs mûsu ierîèu remontu. Ðâdus pakalpojumus nevar uzskatît par tik lieliem, ja, piemçram, aptiekâs vai pârtikas preèu veikalos, un ja mçs esam centrâ - noteikti mums nebûs grûti atrast godîgu pakalpojumu sniedzçju.Izmaiòas "par sevi" joprojâm nav interesanta ideja - òemsim par paðsaprotamâm elektriskajâm ierîcçm, kurâs "meklçðana" var izrâdîties bîstama mazâk pieredzçjuðâm sievietçm.Protams, neviens nav brînumdarîtâjs, tâpçc mums ar ðo brîdi jâpievieno, ka mûsu iesniegtâ ðíelto aprîkojumu uzskatîs par "bezcerîgu faktu", un tâ nevarçs to labot. Secinâjumi pamosties - ja teikts, ka „profilakse ir labâka par ârstçðanu”, atcerieties par savu virtuves aprîkojumu tâ, lai tas kalpotu mums kâ visilgâk.No otras puses, mums ir arî jâpieòem pareizais lçmums, iegâdâjoties modernu aprîkojumu - parasti kvalitâte iet roku rokâ ar cenu, tad nebaidieties tçrçt mazliet, ja mçs vçlamies, lai pirkums bûtu bijis izdevîgs jau vairâkus gadus. Mçs, iespçjams, izskatîsim îsâkas aizdomas par lçtâm precçm, bet pçdçjâ analîzç var izrâdîties, ka mçs esam iztçrçjuði vairâk naudas nekâ mçs maksâtu par lielisko aprîkojuma kvalitâti, izmantojot resursus, kas pieðíirti pârmaiòâm.