Kases aparats samsung er700f

Pieòemot veikala vai frizçtavas sâkumu, mums ir jâòem vçrâ ilgs atbildîbu saraksts. Dzîvokïa displejs un apdare ir viena lieta, bet ðî saraksta lauva raksturojums ir forma Nodokïu birojâ.

Ikvienam uzòçmçjam, kurð savas profesijas ietvaros nodroðinâs materiâlus un pakalpojumus, jâiegûst fiskâlâ kabata. Pirms daþiem gadiem paðreizçjie izdevumi bija nozîmîgi. Ðodien vienkârðâkâs ierîces var iegût vairâkiem simtiem zlotu.

Izvçloties konkrçtu modeli, mums ir jânovçrtç jûsu vajadzîbas. Vadîtâjam, kas piedâvâ pasaþieru transporta pakalpojumus, tiks uzrâdîts labâkais mobilais naudas automâts, un pilnajâ veikalâ eksâmens nokïûs fiskâlajâ terminâlî. Piedâvâjums tirgû ir pilns, bet vienmçr ir vçrts domât par kaut ko: ierîcçs, piemçram, kasç, tas vienkârði nav vçrts ietaupît. Pçc tam tas tiks izmantots pat vairâkas stundas dienâ, un tad tas ir ïoti svarîgi norçíiniem ar Valsts kases nosaukumu.

Jaunu naudas pirkums nav viss. Tiek veikta arî ierîces reìistrâcija un apkalpoðana. Pirmie beidzas trîs posmos. Kases aparâtam sâkotnçji jâpaziòo Nodokïu birojam, pçc tam tiek pakïauts fiskalizâcijas procesam un atkârtoti - paziòojums Nodokïu birojam. Attiecîbâ uz pakalpojumu visiem uzòçmçjiem jâatceras par pastâvîgu, periodisku kases aparâta tehnisko pârbaudi. Ðis mçríis ir tâds, ka neizpildes rezultâtâ nodokïu iestâde var piemçrot sodu.

Vçl viena lieta, ko nevar aizmirst, ir kases ziòojums. Tâ aptver reâlu informâciju, kas ir nodokïu norçíinu pamats. Uzòçmumi sagatavo ikdienas un ikmçneða pârskatu. Katra no tâm ir apkopota informâcija par apgrozîjumu un nodokïu summâm par vienu periodu.

Speciâlisti uzsver, ka pirms darba uzsâkðanas ir vçrts izpçtît visus formâlos aspektus un ... uzlîmçt mazu pirkstu!