Gadijuma zadziba

Polijâ psihiskâs slimîbas joprojâm tiek uzskatîtas par tabu. Mçs ne tikai kauns, kad mçs par tiem vçl nevaram runât. Lietu gadîjumos cilvçki, kas cînâs ar psiholoìiskâm problçmâm, ir izslçgti no grupas, kuru viòi ir bijuði lîdz ðim.

Viòi bieþi paliek pamesti pat mûsu ìimenes locekïiem. Diemþçl Polijâ tiek diagnosticçtas vairâkas slimîbas un garîgi traucçjumi. Ka katrs ceturtais pols cieð no îsâkiem vai augstâkiem garîgiem traucçjumiem.

Daudzi cilvçki baidâs iesniegt pirmo datumu psihiatram. Tikmçr pirmâ speciâlista tikðanâs atslçga ir satraukums par garîgo veselîbu vai aizdomas, ka notiek kaut kas satraucoðs. Psihiatrs ir speciâlists, kurð ne tikai diagnosticç ðo problçmu, neietekmç pacientu, kâ arî izvçlas izdevîgâko terapiju, viòð bûs ieinteresçts ârstçðanas kontrolç un sniegs padomus personai no pacienta tieðâs vides. Vajadzîbas gadîjumâ viòð nosûtîs pacientu uz specializçtu centru, kur viòu ieskauj vislabâkâ aprûpe.

Multilan ActiveMultilan Active. Sagatavošanās ievērojamam dzirdes uzlabojumam

Diemþçl pat daþi mçneði gaida datumu psihiatram publiskajâ centrâ. Ja ir aizdomas par slimîbas vai garîga rakstura traucçjumiem, jums ir jârîkojas nekavçjoties. Jo âtrâk pacients saòem profesionâlu uzmanîbu. Optimâlais risinâjums ir mûsu kvalificçtais psihiatrs no Krakovas, kurð pieòem privâti, kurð sâks risinât visas garîgâs problçmas bez nevajadzîgas un bîstamas gaidîðanas gaitas gaitâ.