Cnc frczcdana

Atkritumu apstrâdes galvenais mçríis ir dot formu un izmçru, kâ arî nelîdzenumu cita veida metâla materiâliem, likvidçjot lieko materiâlu, ko parasti dçvç par pârmçrîgu. Paðlaik ïoti vienkârðâs apstrâdes formas ir CNC frçzçðana, kas ir daudzu uzòçmumu rezultâts.

Kopumâ apstrâdi var izmantot mehâniskai apstrâdei un erozijas apstrâdei. Apstrâdei mçs, cita starpâ, varam iekïaut èipu apstrâdi. Ðî ir pçdçjâ kategorija, kurâ, cita starpâ, var iekïaut operâciju, ko sauc par frçzçðanu. Ir vçrts zinât, ka ðîs apstrâdes laikâ rîks galvenokârt veic rotâcijas kustîbu. Tomçr saistîbâ ar ierîci, kurâ strâdâjam, var gadîties, ka rîks var veikt un veikt padeves kustîbu. Bet visbieþâk ir redzams, ka tikai padeves kustîba veic sagatavi. Ir vçrts òemt vçrâ, ka ierîci, kurâ mçs izveidojâm minçto darbîbu, nosaka frçzmaðîna. Tagad tirgû ir daudz veidu frçzmaðînas. Mçs varam pievienot tiem galda frçzçðanas maðînas, kâ arî konsoles frçzçðanas maðînas, kas ietver, piemçram, vertikâlâs un horizontâlâs konsoles frçzçðanas maðînas, kâ arî vertikâlâs konsoles frçzmaðînas, kurâm ir vçrpes vârpstas galva. Turklât mçs arî nodalâm radiâlâs un revolveru frçzçðanas maðînas, kâ arî centrçðanas maðînas, kopçtâjus un speciâlâs frçzçðanas maðînas.

Lai varçtu izmantot metâla materiâla apstrâdi, vispirms jâizvçlas atbilstoðais apstrâdes veids. Tas ir ârkârtîgi svarîgi, jo atkarîbâ no mûsu izstrâdâjumu struktûras mums jâizvçlas labie parametri tâs apstrâdei.