Atsvaidzinods arbuza kokteilis

Karstâs dienâs cilvçki bieþi sapòo par dzçrienu, kas vienlaikus apmierinâtu viòu intereses un atsvaidzinâtu. Ðâdâ gadîjumâ kokteiïus vislabâk apspriest, pamatojoties uz pienu, kefîru, dabîgo jogurtu vai sasmalcinâtu ledu. Internetâ un kulinârijâ jûs varat atrast daudz labas dzçrienu receptes. Protams, jûs varat uzkrât garðîgus kokteiïus restorânâ, veikalâ vai saldçjuma salonâ, bet tas ir vçrts parâdît, lai uzzinâtu tos. Ir ne tikai daudz lçtâks risinâjums, bet arî veselîgâks risinâjums. Eksperimenti virtuvç dod lielu gandarîjumu. Protams, mûsu intereses novçrtçs ìimenes locekïi vai draugi, kas apmeklç karstu dienu.

Banânu kokteiïiKokteilis, ko es sagatavoju visbieþâk, ir ar piena bâzes pagatavotu banânu garðu. Banânus var sasniegt jebkurâ gadalaikâ, ne tikai vasarâ, un piens ir pakïauts katram ledusskapim. Turklât banâni ir unikâli no tirgû pieejamâkajiem produktiem. Iegûtais dzçriens ir salds, garðîgs un barojoðs - bet jebkuru blîvu kokteili var uzskatît par atseviðíu çdienu.

Zemeòu smoothieVçl viena izplatîta kokteiïa metode ir zemeòu garða. Vislabâk to sagatavot vasarâ, no jûnija lîdz augustam, kad zemenes ir garðîgâkâs un pieejamas kâdâ stendâ. Labs risinâjums ir sasaistît pienu, zemenes un banânus - ðis pârsteidzoðs darbs bûs lieliska pieredze jûsu paðu garðas pumpuriem.

Man PrideMan Pride Risinājums paaugstināt dzimuma kvalitāti un lielāku erekciju!

Tâdâ veidâ jûs varat apmainîties ar receptçm bez gala. Meþa augïu aromatizçts kokteilis, kas izgatavots no avençm, kazenes un mellençm? Kâpçc ne! Un varbût persiku atspirdzinâjums? Persiku gadîjumâ sasmalcinâtais ledus ir labâk piemçrots kâ kokteiïa bâzes nekâ piens vai kefîrs. Un ko jûs rakstât uz zemençm un kivi, pârkaisa ar citronu? Tikai atcerieties, lai pârliecinâtos, ka kivi nav spçcîgi - es runâju no pieredzes.

Augïu smalcinâtâjsProtams, ietekme uz kokteiïu un gala izstrâdâjumiem nav viss. Jums ir jâbût nopietnam aprîkojumam. Daudzfunkcionâls pârtikas robots no tîra uzòçmuma vai cieta augïu dzirnaviòas bûs ideâls. Tirgû ir daudz ðâdu preèu, un tuvojas laiks, lai tos salîdzinâtu, lai izvçlçtos vienu, kas apmierinâs mûsu uzticîbu un vajadzîbas. Es domâju, ka ir vçrts ieguldît blenderî ar ledus sasmalcinâðanas darbu, kas ir noderîgs ne tikai augïu desertiem, bet arî ledus kafijas pagatavoðanai.