3 8 collu drodibas varsts

Mçs dzîvojam aprindâs, kad daþâdos apdraudçjumos mçs uz visiem laikiem rçíinâmies. Bieþi vien man ðíiet, ka gâzes spiediens ir pârsniedzis pieòemamo vçrtîbu. Tas izraisîtu katla eksplodçðanu, kas, par laimi, radîja tikai dârgu remontu. Es ðodien apzinos, ka paðreizçjâ svarîgajâ stilâ ir viegli zaudçt dzîvîbu, bet iedzîvotâju grupa to neapzinâs.

Par kâzâm pçdçjâ laikâ ir kâds priekðmets, piemçram, atloki vai droðîbas vârsti. Ir vârsta tips, kas tiek automâtiski noòemts, ja gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs vçrtîbas. Tas novçrð tâdu strukturâlo elementu kâ tvertòu, cauruïvadu un visa veida eksploziju. Vispirms tas tika izmantots septiòpadsmitâ gadsimta otrajâ pusç ïoti vienkârðâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja mçs rûpîgi apskatâm vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs pamanâm, ka tâ ir diezgan trausla plâksne, kas ir bojâta, kad gâze pârsniedz pieïaujamo spiedienu.Diemþçl ïoti bieþi viens no vârstiem tika cepts. Bieþi vien ierîces klients to neapzinâti iekasçja. Un ïoti âtri tika izmantoti divi neatkarîgi vârsti, visbieþâk dati pretçjâ ierîcç.Ðie vârsti tika regulâri uzstâdîti tvaika dzinçjos. Tas novçrsa pçkðòu spiediena pieaugumu, kas radâs transportlîdzekïa braukðanas procesâ. Tâ draudçja eksplodçt, kura rezultâts varçtu bût pat visu pasaþieru nâve.Man ir iespçja, ka es interesçju lasîtâjus par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo materiâlu, droði vien jau apzinâs ârkârtîgi svarîgo jautâjumu, ko ðie procesi dara paðreizçjâ pasaulç un rûpniecîbâ.